Media

Asuinmaa

Valitkaa asuinmaanne alla olevasta listasta tai painakaa tästä palataksenne päävalikkoon.

Valitettavasti pääsy tähän linkkiin on estetty

Ette ole lain nojalla oikeutettu katsomaan tätä asiakirjaa.

Tiedote

Lukekaa alla oleva tiedote huolellisesti ennen kuin päätätte painaa alla olevaa linkkiä.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n puolivuosikatsaus ajalta tammi- kesäkuu 2017

Talvivaara puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2017

Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
14.9.2017

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n puolivuosikatsaus ajalta tammi- kesäkuu 2017

Talvivaaran saneerausmenettely päättynyt - uusien liiketoimintaprojektien kehitystyö jatkuu

  • Talvivaara toteutti tammikuussa konversioannin, jossa Yhtiön etuoikeudettomat velkojat merkitsivät yhteensä 2081653 010 Yhtiön uutta osaketta. Osakeannin seurauksena Yhtiön velkojen määrä väheni yhteensä EUR 238,1 miljoonalla. Espoon käräjäoikeuden päätöksen jälkeen Talvivaara on keskittynyt uusien liiketoimintojensa kehittämiseen, kaupallistamiseen ja rahoittamiseen sekä vahvistetun saneerausohjelman mukaisten maksuvelvoitteiden hoitamiseen
  • Espoon käräjäoikeus vahvisti Yhtiön saneerausohjelmaehdotuksen. Päätöksen myötä Talvivaaran saneerausmenettely lakkasi, ja Yhtiön saneerausvelkoja ja kertyneitä, laskennallisia korkoja leikattiin, jonka jälkeen Yhtiön taseeseen jäi yhteismäärältään EUR 9,6 miljoonan suuruinen, 2.6.2019 erääntyvä saneerausvelka. Päätös tuli lainvoimaiseksi kesäkuussa 2017
  • Konsernin katsauskauden tulos oli EUR 520,4 miljoonaa heijastaen konversioannin toteuttamisen sekä Talvivaaran saneerausohjelmaehdotuksen hyväksymisen tulosvaikutuksia

Lisätietoja:

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Puh. 020 712 9800
Pekka Perä, toimitusjohtaja
Pekka Erkinheimo, varatoimitusjohtaja

Talouden tunnusluvut Konserni, IFRS Emoyhtiö, FAS
30.6.17 31.12.16 30.6.17 30.6.16 31.12.16
Liiketoiminnan muut tuotot EUR
'000
1 14 027 728 14 019 14
027
Liikevoitto/-tappio EUR
'000
-2 228 213 767 -1 300 215 870 213
770
Liikevoitto/-tappioprosentti n/a 1 524,0 % -178,6 % 1 539,8 % 1 524,0
%
Voitto/tappio ennen veroja EUR
'000
520 405 198 526 284 603 207 713 198
529
Kauden voitto/tappio EUR
'000
520 405 198 526 284 603 207 713 198
529
Oman pääoman tuotto n/a n/a n/a n/a n/a
Omavaraisuusaste -464,9 % -12 996,7 % -479,7 % -7 950,1 % -12
988,5 %
Korolliset nettovelat EUR
'000
7 979 461 302 8 767 460 849 461
313
Velkaantumisaste -89,2 % -86,8 % -97,6 % -88,2 % -86,8 %
Sijoitetun pääoman tuotto n/a n/a n/a n/a n/a
Investoinnit EUR
'000
- - - - -
Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet
EUR
'000
16 19 16 22 19
Lainat EUR
'000
9 568 465 078 9 568 465 043 465
078
Rahavarat EUR
'000
1 590 3 777 801 4 194 3
766


TALOUDELLINEN KATSAUS

Johdanto
Talvivaara Sotkamo Oy:n ("Talvivaara Sotkamo") konkurssiin hakeutumisen jälkeen kaupankäynti Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ("Talvivaara", "Yhtiö" tai "Emoyhtiö") osakkeella Helsingin pörssissä on ollut keskeytettynä 6.11.2014 lähtien. Kaupankäynnin keskeytys jatkuu Yhtiön puolivuosikatsauksen päivämäärällä 14.9.2017.

Talvivaaran välitilinpäätös katsauskaudelta 1.1. - 30.6.2017 ei perustu toiminnan jatkuvuuteen. Valittu raportointiperusta on seurausta olennaisesta epävarmuudesta, joka antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön kykyä realisoida varojaan ja suorittaa velkojaan osana tavanomaista liiketoimintaa, sekä näkyvyyden puutteesta Yhtiön toimintaympäristöön 12 kuukautta raportointipäivästä eteenpäin. Talvivaaran kyky muuttaa raportointiperustansa toiminnan jatkuvuuden (going concern) mukaiseksi riippuu Yhtiön kyvystä varmistaa Yhtiölle riittävä kassavirta sen erääntyvien velvoitteiden suorittamiseksi sekä Yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkamiseksi.

Espoon käräjäoikeuden 2.6.2017 antama päätös vahvistaa Yhtiön yrityssaneerausohjelma on helpottanut merkittävästi Talvivaaran rahoituksen hankintaprosessia sekä Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden ("konserni") uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä.

Operatiivinen katsaus
Yhtiö julkaisi 4.1.2017 sen järjestämän konversioannin lopullisen tuloksen, jonka mukaan Yhtiön etuoikeudettomat velkojat merkitsivät yhteensä 2081653 010 Yhtiön uutta osaketta. Uusien osakkeiden merkintähinta on EUR 0,1144 osakkeelta ja se maksettiin kokonaisuudessaan kuittaamalla velkojalla Yhtiöltä ollut etuoikeudeton saneerausvelkasaatava uusien osakkeiden merkintähintaa vastaan. Osakeannin seurauksena Yhtiön velkojen määrä väheni yhteensä EUR 238,1 miljoonalla, ja sen osakkeiden kokonaismäärä nousi 4189807 162 osakkeeseen. Uudet osakkeet rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin sekä laskettiin liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä 5.1.2017 mennessä. Uudet osakkeet listattiin Helsingin pörssin päälistalle 9.1.2017 mennessä. Uudet osakkeet tuottivat osakkeenomistajan oikeudet kaupparekisteriin merkitsemisestä ja merkitsijän arvo-osuustilille kirjaamisesta lukien. Konversioanti oli yksi Talvivaaran saneerausohjelmaehdotuksen voimaantulon erityisehdoista.

Talvivaaran hallitus hyväksyi 31.1.2017 energiansäästöteknologian hankinnan, joka perustui 4.10.2016 allekirjoitettuun sopimukseen. Hankitun teknologian ytimenä oli uusi mittaus- ja säätöjärjestelmä terästehtaiden vaihtovirtaa käyttäviin valokaariuuneihin, joissa järjestelmä säästää energiaa ja tasapainottaa sulatus- ja kuumennusprosessivaiheita. Yhtiö uskoo energiansäästöteknologiansa markkinapotentiaalin olevan merkittävä. Kaupan kohteeseen kuuluivat oikeudet teknologian perustana olevaan järjestelmään sekä teknologiaa hyödyntävät, olemassa olevat laitteistot. Omaisuuserät hankki Yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö, FATB Oy. Ostetun teknologian kauppahintana on viiden prosentin osuus teknologian myöhemmin kerryttämästä käyttökatteesta. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus milloin tahansa päättää käyttökatteeseen perustuva earn out-järjestely suorittamalla teknologian myyjälle kahden miljoonan euron kertakorvaus. Lisäksi Yhtiö on maksanut sille siirtyvistä laitteistoista niiden kohtuullisia kehittämis- ja valmistuskustannuksia heijastavan kauppahinnan EUR 160 000.

Yhtiö tiedotti myös, että se on käynnistänyt teollisen kemiantekniikan osaamiseensa perustuvan tuotteistusprojektin, jonka tavoitteena on tehostaa ravinteiden kierrätystä ja energian tuotantoa karjataloudessa syntyvästä uusiutuvasta raaka-aineesta. Yhtiön tekemien selvitysten mukaan järkevä ja tehokas lannankäsittely karjataloudessa on monilla alueilla haastavaa johtuen karjatiheyden ja lannanlevitykseen käytettävissä olevan maatalousmaan epäsuotuisasta maantieteellisestä jakautumisesta niin Suomessa kuin ennen kaikkea Keski-Euroopassa.

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 2.2.2017 pidetyssä kokouksessa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti tarvittavien varojen keräämiseksi Yhtiön jäljellä olevien saneerausvelkojen maksamiseksi ja/tai Yhtiön uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseksi. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 40000000 000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa uusia osakkeita ja/tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella merkitsemättä jääneiden osakkeiden tarjoamisesta hallituksen määrittämille tahoille. Mikäli Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä myöhemmin vähenee osakkeiden yhdistämisen johdosta, pienenee valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä samassa suhteessa. Hallitus on valtuutettu päättämään uusien osakkeiden merkintähinnasta ja muista osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka. Osakeantivaltuutus oli yksi Talvivaaran saneerausohjelmaehdotuksen voimaantulon erityisehdoista.

Yhtiö tiedotti 6.3.2017, että Yhtiön yrityssaneerauksen selvittäjä on samana päivänä jättänyt Espoon käräjäoikeudelle pyynnön vahvistaa Talvivaaran saneerausohjelmaehdotus. Saneerauksen selvittäjän vahvistamispyynnön mukaan kaikki saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamiselle ja voimaantulolle asetetut erityisehdot on täytetty. Selvittäjän 10.4.2015 Espoon käräjäoikeuteen jättämän lopullisen saneerausohjelmaehdotuksen mukaan selvittäjän tuli ilmoittaa käräjäoikeudelle erityisehtojen täyttymisestä sekä pyytää saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamista 10.4.2017 mennessä.

Talvivaara sai 23.3.2017 selvittäjältä tiedon Espoon käräjäoikeuden lausumapyynnöstä selvittäjän 6.3.2017 käräjäoikeudelle jättämää vahvistamispyyntöä koskevassa asiassa. Samassa yhteydessä Yhtiön tietoon saatettiin, että Finnvera Oyj, Nordea Bank AB, Suomen sivuliike, Danske Bank Oyj, OP Yrityspankki Oyj sekä Svenska Handelsbanken AB, Suomen sivuliike ovat antaneet asiassa lausuman, jossa ne ovat vastustaneet saneerausohjelman vahvistamista vaatien saneerausmenettelyn keskeyttämistä ja Yhtiön asettamista konkurssiin.

Yhtiö tiedotti 29.3.2017, että Finnvera Oyj, Nordea Bank AB, Suomen sivuliike, Danske Bank Oyj, OP Yrityspankki Oyj sekä Svenska Handelsbanken AB, Suomen sivuliike ovat pyytäneet Espoon käräjäoikeudessa 22.3.2017 vireille laitetun konkurssiasian peruuttamista. Konkurssiasian peruuttamispyynnöllä ei ollut vaikutusta pankkien lausumaan sisältyneisiin vaatimuksiin saneerausohjelman keskeyttämisestä sekä ohjelman vahvistamatta jättämisestä. Selvittäjän 6.3.2017 jättämän saneerausohjelman vahvistamishakemuksen käsittely jatkui Espoon käräjäoikeudessa.

Talvivaara tiedotti 17.5.2017, että se aloittaa toimintaansa koskevat sopeuttamistoimet, joiden tavoitteena on varmistaa riittävät kassavarat uusien liiketoimintojen käynnistämiselle ja käynnistämisen vaatiman rahoituksen hankkimiselle. Syynä sopeuttamistarpeelle on Talvivaaran saneerausohjelman vahvistamisprosessin viivästyminen Yhtiöstä riippumattomista syistä, mikä on olennaisesti haitannut Yhtiön uusien liiketoimintojen hankintaa, kehittämistä sekä rahoittamista. Osana sopeuttamistoimia Yhtiö lomautti tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla osan henkilöstöstään toistaiseksi kesäkuun alusta lähtien joko kokonaan tai osa-aikaisesti. Lisäksi Yhtiö on sopinut tiettyjen lomautusten ulkopuolelle jäävien, Yhtiön johtoon kuuluvien työntekijöiden kanssa vapaaehtoisista järjestelyistä, joilla työntekijät jättävät osan kuukausipalkastaan Yhtiölle velaksi, joka maksetaan työntekijälle uusien liiketoimintojen vaatiman rahoituksen varmistumisen jälkeen. Lisäksi Talvivaaran hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ovat ilmoittaneet Yhtiölle jättävänsä 75% heille maksettavista palkkioista Yhtiölle velaksi, joka maksetaan niin ikään takaisin uusien liiketoimintojen vaatiman rahoituksen varmistumisen jälkeen. Järjestelyistä huolimatta Yhtiö jatkaa uusien liiketoimintojen valmistelua ja ravinteiden kierrätysliiketoiminnan sekä energiansäästöliiketoiminnan kehittämistä. Sopeuttamistoimilla Yhtiö tavoittelee noin 50 %:n kuukausisäästöä henkilöstökuluissa, joka osaltaan edesauttaa varmistamaan kassavarojen riittävyyden Yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen sen suunnitelmien mukaisesti saneerausohjelman vahvistamisprosessin viivästymisestä huolimatta.

Espoon käräjäoikeus antoi päätöksensä 2.6.2017 ja vahvisti Yhtiön saneerausohjelmaehdotuksen sekä hyväksyi ohjelman voimaantulon mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen myötä Talvivaaran saneerausmenettely lakkasi, ja Yhtiön saneerausvelkoja ja kertyneitä, laskennallisia korkoja leikattiin, jonka jälkeen Yhtiön taseeseen jäi yhteismäärältään EUR 9,6 miljoonan suuruinen, 2.6.2019 erääntyvä saneerausvelka. Päätös tuli lainvoimaiseksi kesäkuussa 2017. Lisätietoja aiheesta löytyy välitilinpäätöksen liitetiedoista 11 ja 23.

Päätöksen jälkeen Talvivaara on keskittynyt uusien liiketoimintojensa kehittämiseen, kaupallistamiseen ja rahoittamiseen sekä vahvistetun saneerausohjelman mukaisten, noin EUR 9,6 miljoonan maksuvelvoitteiden hoitamiseen.

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen tulos
Katsauskauden liiketappio oli EUR -2,2 miljoonaa (1-6/2016: EUR 215,9 miljoonaa). Konsernilla ei ollut raportointikaudella merkittävää liikevaihtoa. Kulut ovat lähinnä henkilöstökuluja sekä asianajo- ja toiminnan muita kuluja.

Katsauskauden rahoitustuotot olivat EUR 525,3 miljoonaa (1-6/2016: EUR 0,01 miljoonaa) ja ne koostuivat pääasiassa tammikuussa 2017 loppuunsaatetun konversioannin perusteella syntyneestä voitosta sekä tulosvaikutuksesta, joka syntyi kesäkuussa 2017 vahvistetun Yhtiön saneerausohjelman perusteella suoritetusta velkojen ja korkojen leikkauksesta, jossa Yhtiön saneerausvelkojen kertyneet, laskennalliset korot leikattiin kokonaan, Yhtiön etuoikeudettomia velkoja leikattiin 99 % ja vakuusvelan kokonaismäärä leikattiin EUR 7,5 miljoonaan. Loput rahoitustuotoista koostuivat talletusten ja saatavien korosta. Rahoituskulut EUR -2,6 miljoonaa (1-6/2016: EUR -8,2 miljoonaa) syntyivät pääasiassa kirjaamalla tulosvaikutteisesti Yhtiön joukkovelkalainalle sen ehtojen mukaisesti eräpäivään 4.4.2017 asti kertynyt laskennallinen korko, luottolimiitille saneerausohjelman vahvistamiseen 2.6.2017 asti sen ehtojen mukaan kertynyt laskennallinen korko sekä vakuusveloille saneerausmenettelyn ajalta kertynyt, saneerausohjelmaehdotuksen mukainen korko. Tämän koron osalta kuitenkin tavanomaisesti vakuusvelkojat ja velallinen sopivat vapaaehtoisesta järjestelystä. Lisätietoja aiheesta löytyy kohdasta 'Saneerausohjelmaan perustuvat varaukset ja muut erät'. Loput rahoituskuluista muodostuivat muista rahoitusmenoista.

Katsauskauden voitto oli EUR 520,4 miljoonaa (1-6/2016: EUR 207,7 miljoonaa). Osakekohtainen tulos oli EUR 0,13 (1-6/2016: EUR 0,10). Emoyhtiön FAS-periaatteella laskettu katsauskauden voitto oli EUR 284,6 miljoonaa, koska konversioanti on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ilman tulosvaikutusta.

Maksuvalmius
Yhtiön rahat ja pankkisaamiset 30.6.2017 olivat EUR 1,6 miljoonaa (EUR 3,8 miljoonaa 31.12.2016).

Rahoitus
Katsauskauden aikana Yhtiö on rahoittanut toimintansa kassavaroistaan.

Oma pääoma
Talvivaara Sotkamon konkurssin seurauksena vuonna 2014 Yhtiö alaskirjasi kaikki saatavansa Talvivaara Sotkamolta sekä omistamiensa Talvivaara Sotkamon osakkeiden arvon. Tämän seurauksena Yhtiön oma pääoma menetettiin, minkä Talvivaaran hallitus totesi ja ilmoitti kaupparekisteriin. Talvivaara tunnisti jo marraskuussa 2013 taloudellisen asemansa heikentymisen ja ryhtyi toimenpiteisiin asian korjaamiseksi hakeutuen yrityssaneeraukseen.

Saneerausohjelmaan perustuvat varaukset ja muut erät
Vahvistetun saneerausohjelman mukaan Yhtiön vakuusveloille kertyy saneerausmenettelyn ajalta vuotuinen korko, joka vastaa 12 kuukauden EURIBOR-korkoa lisättynä 2 prosenttiyksiköllä. Vakuusveloille on siten kertynyt korkoa saneerausmenettelyn aloittamishetkestä 29.11.2013 saneerausohjelman vahvistamiseen 2.6.2017 asti yhteensä EUR 0,6 miljoonaa. Tavanomaisesti velallinen ja vakuusvelkojat sopivat tämän korkovastuun määrän ja/tai maksuaikataulun järjestelystä, mutta koska toistaiseksi ko. sopimusta ei ole tehty, Yhtiö on kirjannut koko korkovastuun taseeseensa varauksena.

Varat
Yhtiön taseessa 30.6.2017 aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli EUR 0,02 miljoonaa (31.12.2016: EUR 0,02 miljoonaa). Aineettomat omaisuuserät olivat EUR 0 (31.12.2016: EUR 0). Valitusta, muuhun kuin toiminnan jatkuvuuteen perustuvasta tilinpäätöksen laadintaperustasta johtuen Yhtiö on kirjannut kokonaan alas sen Fennovoima-osakkeiden hankintamenon sekä FATB Oy:hyn tehdyt sijoitukset, joilla on katettu energiansäästöteknologian kehittämis- ja valmistuskustannuksia.

Yrityssaneerausmenettely
Espoon käräjäoikeuden 2.6.2017 antaman päätöksen mukaan asianajaja Pekka Jaatinen, joka oli toiminut Yhtiön saneerausmenettelyyn määrättynä selvittäjänä, nimitettiin Yhtiön vahvistetun saneerausohjelman valvojaksi. Valvojan päätehtävä on valvoa vahvistetun maksuohjelman noudattamista sekä huolehtia siitä, että velkojille tehdään maksusuorituksia silloin kun se voi valvojan näkemyksen mukaan tapahtua vaarantamatta Yhtiön toimintaa.

Raportointiperusta
Talvivaaran välitilinpäätös vuoden 2017 kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta ei perustu toiminnan jatkuvuuteen. Laadinnan perustana on, että Yhtiön toiminta saattaa loppua lähitulevaisuudessa. Tämä on seurausta olennaisesta epävarmuudesta, joka antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön kykyä realisoida varojaan ja suorittaa velkojaan osana tavanomaista liiketoimintaa. Niin ikään näkyvyys Yhtiön toimintaympäristöön 12 kuukautta raportointipäivästä eteenpäin on rajoittunut.

Talvivaaran mahdollisuus vaihtaa uudelleen raportointiperustaansa ja palata raportoimaan toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti on pitkälti riippuvainen siitä, että Talvivaara onnistuu varmistamaan Yhtiölle riittävän rahoituksen ja/tai kassavirran sen erääntyvien velvoitteiden suorittamiseksi sekä Yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkamisen turvaamiseksi.

Liiketoiminnan kehitysprojektit
Talvivaaran strateginen tavoite on ollut perustaa kestäviä liiketoimintoja, jotka sopivat yhteen Yhtiön osaamisalojen kanssa ja jotka mahdollisesti tuottavat kassavirtaa aikaisessa vaiheessa. Yhtiön selvittämät uudet liiketoimintamahdollisuudet sisältävät projekteja muun muassa kiertotalouden ja energiasäästön sekä energiantuotannon sektoreilta. Yhtiö on tutkinut perusteellisesti useita liiketoimintamahdollisuuksia ja projekteja, jotka toteutuessaan voisivat muodostaa Yhtiön uuden liiketoiminnan tai osia siitä. Yllämainittujen liiketoimintojen lisäksi Yhtiö on kartoittamassa ja edelleen kehittämässä liiketoimintamahdollisuuksia kiertotalouteen liittyvissä metallurgian, kemian ja rakennusteollisuuden hankkeissa, jotka lyhyellä tähtäimellä voisivat täyttää Yhtiön sijoituskriteerit.

Talvivaara on jatkanut energiansäästöteknologiansa kehittämistä tytäryhtiössään FATB Oy:ssä. Energiankulutus on yksi suurimpia käyttökulueriä teräksen valmistuksessa käytettävissä valokaariuuneissa, ja jo muutaman prosentin energiankulutuksen säästö voi parantaa merkittävästi valokaariuuneja käyttävien terästehtaiden kannattavuutta. Yhtiö myös uskoo teknologian stabiloivan sulatusprosessia ja jopa nostavan valokaariuunin tuotantokapasiteettia. Talvivaara on jatkanut hankkimansa teknologian kehittämistä ja testausta ja Yhtiö on myös palkannut tarvittavat tekniset osaajat järjestelmän kehittämiseen ja käyttöönoton valmisteluun teollisessa ympäristössä. Teknologian koekäyttö valittujen potentiaalisten asiakkaiden laitoksilla alkaa syksyllä 2017. Tavoitteena on kaupallistaa energiansäästöteknologia vuoden 2017 loppuun mennessä.

Yhtiö on lisäksi käynnistänyt teollisen kemiantekniikan osaamiseensa perustuvan tuotteistusprojektin, jonka tavoitteena on tehostaa ravinteiden kierrätystä ja energiantuotantoa karjataloudessa syntyvästä uusiutuvasta raaka-aineesta. Talvivaara tutkii mahdollisuuksia rakentaa käsittely-yksiköitä, joissa voidaan ottaa talteen biomassan sisältämät arvoaineet kaupallisina tuotteina ja samalla tehostaa ravinnevirtojen hallintaa karjankasvattajille edullisella tavalla. Yhtiön tavoitteena on muuttaa lanta energiajakeeksi ja hyvälaatuisiksi uusiolannoitteiksi sekä puhdistaa lietelannan sisältämä neste turvallisesti ympäristöön johdettavalle tasolle ja ottaa talteen nesteen sisältämät ravinteet käyttökelpoisina lannoitteina.

Vuosina 2011 - 2012 Talvivaara hankki noin 60 megawatin teho-osuutta vastaavan osuuden Fennovoima Oy:n ydinvoimalahankkeessa. Talvivaara ei nykytilanteessa voi investoida lisää hankkeeseen, eikä siten ole voinut sitoutua hankkeen jatkorahoitukseen.

Riidat ja oikeudenkäynnit

Talvivaaran tiedottamiskäytäntöjä koskeva esitutkinta
Huhtikuussa 2015 Talvivaara vahvisti, että joitain sen entisiä ja nykyisiä johdon jäseniä on kuultu Yhtiön tiedottamiskäytäntöjä koskevan esitutkinnan yhteydessä. Yhtiölle ilmoitettiin 16.5.2016, että syyteharkinta oli valmistunut ja että syyttäjä oli päättänyt nostaa syytteet arvopaperimarkkinoita koskevista tiedottamisrikoksista toimitusjohtaja Pekka Perää, entistä toimitusjohtajaa Harri Natusta ja entistä talous- ja rahoitusjohtajaa / varatoimitusjohtajaa Saila Miettinen-Lähdettä vastaan. Syyttäjä vaati myös 500 000 euron yhteisösakon määräämistä Talvivaaralle. Yhtiö on jo aiemmin käynyt tiedottamiskäytäntöjään laajasti ja yksityiskohtaisesti läpi Finanssivalvonnan kanssa, eikä Yhtiön käsityksen mukaan asiassa ole tapahtunut rikosta.

Helsingin käräjäoikeus antoi asiassa päätöksensä 2.6.2017 ja tuomitsi toimitusjohtaja Pekka Perän ehdolliseen vankeusrangaistukseen arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedottamisrikoksesta liittyen Yhtiön tiedottamiseen vuosina 2012 - 2013. Perään kohdistuneista kymmenestä syytteestä seitsemän hylättiin kokonaan ja yksi osittain. Muut vastaajat, eli Yhtiön entinen toimitusjohtaja Harri Natunen ja entinen talous- ja rahoitusjohtaja/varatoimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde tuomittiin sakkorangaistuksiin. Annetun tuomion johdosta Yhtiö tuomittiin suorittamaan EUR 50 000 yhteisösakko, joka kuitenkin viimesijaisena saneerausvelkana ei tulisi saamaan suoritusta Yhtiön vahvistetun maksuohjelman mukaan. Yhtiö ja henkilövastaajat ovat valittaneet tuomiosta Helsingin hovioikeuteen. Yhtiön näkemyksen mukaan Helsingin käräjäoikeuden ratkaisulla ei ole vaikutusta Yhtiöön, sen taloudelliseen asemaan tai toimitusjohtajan asemaan Yhtiössä.

Väitetty sisäpiiritiedon väärinkäyttäminen
Yhtiö sai 20.10.2015 tiedon, että sen johtoryhmän jäsentä vastaan on nostettu syyte Helsingin käräjäoikeudessa sisäpiiritiedon väärinkäyttämistä koskevassa asiassa. Yhtiö ei ole asiassa osapuolena, mutta sen saaman tiedon mukaan sisäpiirisyytteet koskivat samaa ajanjaksoa kuin tiedottamiskäytäntöjä koskeneet syytteet. Helsingin käräjäoikeus antoi 2.6.2017 päätöksessään ratkaisun myös sisäpiiritiedon väärinkäyttöä koskevassa asiassa tuomiten Yhtiön johtoryhmän jäsenen ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Ratkaisusta on valitettu Helsingin hovioikeuteen. Yhtiön näkemyksen mukaan Helsingin käräjäoikeuden ratkaisulla ei ole vaikutusta Yhtiöön, sen taloudelliseen asemaan tai mainitun johtoryhmän jäsenen työskentelyyn Yhtiön palveluksessa.

Talvivaaran johtoryhmän jäsentä vastaan nostettu syyte sisäpiiriasiassa
Talvivaara tiedotti 9.3.2017, että sen johtoryhmän jäsentä vastaan on nostettu syyte sisäpiiritiedon väärinkäyttämistä koskevassa asiassa. Yhtiö ei ole osapuolena asiassa, mutta sen käsityksen mukaan sisäpiiriasiassa nyt nostettu syyte kohdistuu samaan ajanjaksoon 2012-2013 kuin tiedottamiskäytäntöjä koskeneet syytteet. Yhtiön näkemyksen mukaan syytteillä ei ole vaikutusta Yhtiöön, sen taloudelliseen asemaan eikä se anna aihetta uudelleenarvioida Yhtiön johtoryhmän kokoonpanoa.

Kipsisakka-altaan vuodot ja vesipäästöt
Kainuun käräjäoikeus antoi 13.5.2016 päätöksensä asiassa, joka koski Sotkamon kaivoksen marraskuussa 2012 ja huhtikuussa 2013 sattuneita kipsisakka-altaan vuotoja sekä kaivoksen alkuperäisessä ympäristölupahakemuksessa ennakoitua suurempia kaivoksen natrium-, sulfaatti- ja mangaanipäästöjä. Alun perin asiassa nostettiin syytteet neljää Talvivaaran johtoon kuuluvaa henkilöä vastaan, joiden joukossa ovat toimitusjohtaja Pekka Perä sekä entinen toimitusjohtaja Harri Natunen, nimikkeellä törkeä ympäristön turmeleminen. Harri Natunen ei ole toiminut Yhtiön palveluksessa syksyn 2015 jälkeen.

Samassa yhteydessä edellä mainitun asian kanssa käsiteltiin myös asia, joka koski metallitehtaan paluuliuoksen, nk. raffinaatin, ja sekundäärikasan laimean liuoksen johtamista avolouhokseen 19.12.2013 - 31.1.2014 välisenä aikana. Asiassa nostettiin syyte toimitusjohtaja Pekka Perää vastaan nimikkeellä ympäristön turmeleminen.

Päätöksessään käräjäoikeus hylkäsi syytteen törkeästä ympäristön turmelemisesta ja alensi rikosnimikkeen ympäristön turmelemiseksi Pekka Perän, Harri Natusen ja Yhtiön johtoryhmän jäsenenä toimivan kaivoksen entisen tuotantojohtajan osalta, joille tuomittiin sakkorangaistukset. Syyttäjän rangaistusvaatimus ehdollisen vankeustuomion asettamisesta ja henkilövastaajilta vaadittu menettämisseuraamusvaatimus hylättiin. Neljännen syytettynä olleen henkilön osalta kaikki syytteet hylättiin. Pekka Perän osalta syyte koskien metallitehtaan paluuliuoksen, nk. raffinaatin, ja sekundäärikasan laimean liuoksen johtamista avolouhokseen hylättiin. Talvivaara ei ole ollut osapuolena oikeudenkäynnissä.

Päätös ei ole vielä lainvoimainen. Kolme vastaajaa ja syyttäjä ovat valittaneet päätöksestä Rovaniemen hovioikeuteen, ja asian pääkäsittely hovioikeudessa järjestetään syksyllä 2017.

Riskien hallinta ja tärkeimmät riskit
Talvivaaran riskeihin lyhyellä aikavälillä sisältyvät erityisesti sellaiset riskit, jotka liittyvät rahoitukseen sekä Yhtiön varojen riittävyyteen Yhtiön tosiasiallisten ja potentiaalisten velvoitteiden hoitamiseksi:

Jos konserni ei pysty luomaan kassavirtaa tuottavia liiketoimintoja tai saamaan muuta rahoitusta sen toiminnan rahoittamiseksi, osakkeenomistajat ja velkojat saattavat menettää koko sijoituksensa Yhtiössä

Talvivaara-konsernilla ei tällä hetkellä ole kassavirtaa tuottavaa liiketoimintaa, ja se rahoittaa näin ollen toimintaansa kassavaroistaan. Vaikka Yhtiö onkin ryhtynyt toimenpiteisiin kulujen karsimiseksi lomauttamalla osan henkilöstöstään ja keskittynyt tiiviisti liiketoimintaprojektiensa ripeään kehitystyöhön, nykyisten liiketoimintamahdollisuuksien ja liiketoimintojen ylläpitäminen sekä edelleen kehittäminen tulee vaatimaan lisärahoitusta näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa. Mikäli Yhtiö epäonnistuu lisärahoituksen hankkimisessa ennen kuin sen liiketoimintaprojektit ovat alkaneet tuottamaan riittävää kassavirtaa, se voi johtaa Yhtiön konkurssiin. Sen seurauksena osakkeenomistajat ja velkojat saattavat menettää koko sijoituksensa Yhtiössä.

Jos Talvivaara ei pysty noudattamaan vahvistettua maksuohjelmaa, osakkeenomistajat ja velkojat saattavat menettää koko sijoituksensa Yhtiössä

Vaikka Yhtiön hallitus uskoo, että yrityssaneeraus on Talvivaaralle soveltuva vaihtoehto, on mahdollista että Yhtiö ei pysty tekemään sen vahvistetun maksuohjelman mukaisia suorituksia riittämättömien varojen vuoksi, Talvivaaran taloudelliseen elinkelpoisuuteen vaikuttavien olosuhteiden muutoksen seurauksena, tai riittämättömien tulojen tai rahavarojen vuoksi. Jos yrityssaneeraus epäonnistuu edellä mainituista tai muista syistä, se voi johtaa Yhtiön konkurssiin. Sen seurauksena osakkeenomistajat ja velkojat saattavat menettää koko sijoituksensa Yhtiössä.

Talvivaaran uuden oman pääomanehtoisen rahoituksen hankkiminen johtaa Yhtiön nykyisen osakeomistuksen merkittävään laimentumiseen

Uuden oman pääomanehtoisen rahoituksen hankkiminen saattaa johtaa Yhtiön nykyisen osakeomistuksen merkittävään laimentumiseen. Laimentumisen määrä riippuu siitä, mikä on mahdollisen uuden oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankinnassa sovellettava merkintähinta sekä kerättävien varojen määrä.

Henkilöstö

Henkilöstömäärä ja palkitseminen
Talvivaaran henkilöstö muodostaa asiantuntijaorganisaation, jonka avainosaamiseen kuuluvat esimerkiksi tuotantoprosessit, hankintatoimi, ympäristöturvallisuus, riskien hallinta ja viestintä. Talvivaaran työntekijöiden palkat perustuvat toimialan työehtosopimuksiin. Avainhenkilöiden kokonaispalkka on perinteisesti koostunut peruspalkasta sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista, jotka ovat perustuneet vuosibonuksiin, osakeoptio-ohjelmiin ja muihin osakepohjaisiin kannustinohjelmiin. Yhtiötä ympäröivistä poikkeuksellisista olosuhteista johtuen Yhtiöllä ei tällä hetkellä kuitenkaan ole käytössä pitkän eikä lyhyen aikavälin kannustinohjelmia.

Yhtiön saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamisprosessiin liittyneiden odottamattomien viivästysten vuoksi Talvivaara lomautti noin 50% henkilöstöstään kesäkuun alusta. Lisäksi Yhtiö on sopinut tiettyjen lomautusten ulkopuolelle jäävien, Yhtiön johtoon kuuluvien työntekijöiden kanssa vapaaehtoisista järjestelyistä, joilla työntekijät jättävät osan kuukausipalkastaan Yhtiölle velaksi, joka maksetaan työntekijälle uusien liiketoimintojen vaatiman rahoituksen varmistumisen jälkeen.

Talvivaaran henkilöstömäärä oli 20 katsauskauden lopussa 30.6.2017 (1-6/2016:16). 75 % (1-6/2016: 69 %) Talvivaaran työntekijöistä oli miehiä ja 25 % (1-6/2016: 31 %) oli naisia. Talvivaaran työntekijöiden keski-ikä oli 47 vuotta (1-6/2016: 44 vuotta).

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Talvivaaran varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.6.2017 Espoossa. Kokouksessa päätettiin muun muassa seuraavaa:

  • Osinkoa ei makseta tilivuodelta 2016;
  • Hallituksen jäsenten palkkiot vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja: EUR 75 000/vuosi, Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: EUR 48000/vuosi ja ei-työsuhteinen hallituksen jäsen: EUR 43 000/vuosi. Hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Työsuhteessa olevien hallituksen jäsenten palkkio sisältyy heidän peruspalkkaansa, eikä sitä makseta erikseen;
  • Hallituksen jäsenten lukumäärä on kolme (3) ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Tapani Järvinen, Stuart Murray ja Solveig Törnroos-Huhtamäki; ja
  • Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan ja Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Hallitus valitsi 15.6.2017 pitämässään perustamiskokouksessa uudelleen Tapani Järvisen hallituksen puheenjohtajaksi.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Liikkeelle laskettujen, Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon rekisteröityjen osakkeiden määrä oli 30.6.2017 yhteensä 4189807 162.

Seuraavat osakkaat omistivat 30.6.2017 yli viisi prosenttia Talvivaaran osakkeista ja äänioikeudesta: Solidium Oy (7,6 %).

Yhtiön hallussa olevien osakkeiden kokonaismäärä oli 30.6.2017 192 883000 (4,6 % Yhtiön osakkeista). Yhtiön hallussa olevat osakkeet eivät tuota äänioikeutta.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät
Yhtiöllä ei ole käytössä osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä 30.6.2017.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Puolivuosikatsauksen päivämäärällä 14.9.2017 konsernin kassavarat ovat noin EUR 1 miljoonaa.

Konserni on jatkanut liiketoimintaprojektiensa kehitystyötä ja keskittynyt lyhyen ja keskipitkän aikavälin rahoitusratkaisun hakemiseen.

Lyhyen aikavälin näkymät
Talvivaaran toiminnallisiin näkymiin vaikuttaa merkittävästi Yhtiön parhaillaan tutkimien uusien, liikevaihtoa tuottavien liiketoimintamahdollisuuksien toteutuminen sekä niiden edelleen kehittäminen ja/tai niiden vaatiman rahoituksen hankkiminen.

Vaikka lopullinen saneerausohjelma antaa Yhtiölle kohtuullisen paljon aikaa huolehtia saneerausohjelman mukaisista velvoitteistaan, ei ole varmuutta siitä, että Yhtiö onnistuu kehittämään uutta liiketoimintaa ja lopulta tekemään vahvistetun maksuohjelman mukaiset suoritukset velkojilleen.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
Hallitus

TASE Konserni, IFRS Emoyhtiö, FAS
(kaikki luvut EUR) Liite 30.6
2017
31.12
2016
30.6
2017
30.6
2016
31.12
2016
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet
6 16 262 18 899 16 262 21 592 18 899
Aineettomat hyödykkeet 7 - - - - -
Muut saamiset 27 482 26 822 27 482 26 822 26 822
Osuudet
konserniyrityksissä
8 - - 13 500 - 13 500
43 743 45 721 57 243 48 414 59 221
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset 9 - - 902 069 898 184 -
Muut saamiset 9 289 756 268 890 111 145 1432 458 268 756
Rahavarat 1589 623 3776 623 801 398 4193 678 3765 827
1879 378 4045 513 1814 611 6524 320 4034 583
VARAT YHTEENSÄ 1923 122 4091 234 1871 855 6572 734 4093 804
OMA PÄÄOMA
JA VELAT
Omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma 10 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000
Ylikurssirahasto 10 8085
842
8085
842
8085
842
8085
842
8085
842
Muut rahastot 10 799
729
611
797
348
200
1036
109
774
797 968
638
797
797 968
638
Kertyneet tappiot 10 -816835
314
-1 337240
512
-1053 254
986
-1328 674
458
-1 337858
380
Oma pääoma yhteensä 10 -8939
861
-531726
470
-8979
370
-522539
978
-531
723 900
Lyhytaikainen
vieras pääoma
Lainat 11 9568
434
465078
396
9568
434
465042
831
465078
396
Ostovelat 12 137
500
2219
681
125
742
2 16
258
2219
681
Muut velat 12 1157
048
68519
627
1157
048
61907
624
68519
627
10862
982
535817
704
10851
225
529112
712
535817
704
Vieras pääoma yhteensä 10862
982
535817
704
10851
225
529112
712
535817
704
OMA PÄÄOMA JA
VELAT YHTEENSÄ
1923
122
4091
234
1871
855
6572
734
4093
804

TULOSLASKELMA Konserni, IFRS Emoyhtiö, FAS
(kaikki luvut EUR) Liite 1.1.-30.6
2017
1.1.-31.12
2016
1.1.-30.6
2017
1.1.-30.6
2016
1.1.-31.12
2016
Liiketoiminnan
muut tuotot
13 657 14
026
894
728
132
14
019
322
14
026
894
Materiaalit ja palvelut 14 - -180
219
- -174
762
-180
219
Henkilöstökulut 15 -1113
205
-2
435
356
-1
113
205
-1512
874
-2
435
356
Poistot 16 -2 637 -302
017
-2
637
-299
324
-302
017
Arvonalentumistappiot
aineettomista
hyödykkeistä
17 - -121
272
- -93
626
-121
272
Liiketoiminnan muut
kulut
18 -1113
080
202
779
457
-912
575
203
931
287
202
782
027
Liiketulos -2228
266
213
767
487
-1
300
285
215
870
023
213
770
057
Rahoitustuotot 19 525275
096
17
069
289
515
306
9
338
17
069
Rahoituskulut 20 -2641
632
-15
258
326
-3
611
627
-8
166
640
-15
258
326
Rahoituskulut (netto) 522633
463
-15
241
257
285
903
679
-8
157
302
-15
241
257
Voitto ennen veroja 520405
198
198
526
229
284
603
393
207
712
721
198
528
799
Tuloverot 21 - - - - -
KAUDEN VOITTO 520405
198
198
526
229
284
603
393
207
712
721
198
528
799
Yhtiön omistajille
kuuluva
osakekohtainen tulos
1.1.-30.6 1.1.-31.12 1.1.-30.6 1.1.-30.6 1.1.-31.12
(€/osake) 2017 2016 2017 2016 2016
Laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella
oikaistu
10 0,13 0,09 0,07 0,10 0,09

RAHAVIRTALASKELMA Konserni, IFRS Emoyhtiö, FAS
EUR 1.1.-30.6
2017
1.1.-31
12.2016
1.1.-30
6.2017
1.1.-30.6
2016
1.1.-31.12
2016
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto/tappio 520405
198
198526
229
284603
393
207712
721
198528
799
Oikaisut
Suunnitelman
mukaiset poistot
2 637 302
017
2 637 299
324
302
017
Muut tuotot ja kulut,
joihin ei liity maksua
-525781
196
-216944
740
-289754
323
-216005
213
-216948
106
Arvonalentumistappiot
aineettomista käyttöomaisuushyödykkeistä
- 121
272
- 93
626
121
272
Rahoitustuotot 538 665 -17069 538 729 -9
338
-17
069
Rahoituskulut 2 609 068 15258
326
2609
063
8166
640
15258
326
Rahavirta ennen
käyttöpääoman muutosta
-2225
628
-2753
965
-2000
499
257
760
-2754
761
Käyttöpääoman muutos
Myyntisaamisten ja
muiden saamisten
vähennys (+)/lisäys (-)
30 344 -42
084
30
344
203
656
-42
084
Ostovelkojen ja muiden
velkojen vähennys
(-)/lisäys (+)
13
453
614
521
13
453
-864
554
614
521
Käyttöpääoman muutos 43 797 572
436
43
797
-660
898
572
436
Liiketoiminnan rahavirta
ennen rahoituseriä ja veroja
-2181
832
-2181
528
-1956
703
-403
139
-2182
324
Maksetut korot ja maksut
muista liiketoiminnan
rahoituskuluista
-5 597 -119
489
-5 592 -65
785
-119
489
Saadut korot liiketoiminnasta 429 17 069 429 30 17
069
Liiketoiminnan
nettorahavirta
-2187
000
-2283
949
-1961
866
-468
894
-2284
745
Investointien rahavirrat
Tytäryhtiön hankinta
vähennettynä hankintahetken
rahavaroilla
- -2 000 -970
000
- -12
000
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot
- 1400
000
- - 1400
000
Sijoitukset osakkuusyhtiöihin - - -32
564
- -
Investointien nettorahavirta 0 1398
000
-1002
564
0 1388
000
Rahoituksen rahavirrat
Rahoituksen nettorahavirta 0 0 0 0 0
Käteisvarojen nettovähennys (-)/ lisäys (+) -2187
000
-885
949
-2964
430
-468
894
-896
745
Käteisvarat tilikauden alussa 3776
623
4662
572
3765
827
4662
572
4662
572
Käteisvarat tilikauden lopussa 1589
623
3776
623
801
398
4193
678
3765
827

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Konserni, IFRS
EUR Osake-
pääoma
Yli-
kurssi-
rahasto
Sijoitetun vapaan
oman pääoman
rahasto
Kertyneet
tappiot
Yhteensä
1.1.2017 80 000 8 085 842 797 348 200 -1 337 240 512 -531 726 470
Saneerausvelkojen konvertointi - - 2 381 411 - 2 381 411
Kauden voitto - - - 520 405 198 520 405 198
30.6.2017 80 000 8 085 842 799 729 611 -816 835 314 -8 939 861

Uusien osakkeiden merkintähinnasta on konsernissa kirjattu 1 % sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (IFRIC 19).

Emoyhtiö, FAS
EUR Osake-
pääoma
Yli-
kurssi-
rahasto
Sijoitetun vapaan
oman pääoman
rahasto
Kertyneet
tappiot
Yhteensä
1.1.2016 80 000 8 085 842 797 968 638 -1 536 387 179 -730 252 700
Kauden voitto - - - 207 712 721 207 712 721
30.6.2016 80 000 8 085 842 797 968 638 -1 328 674 458 -522 539 978
Kauden tappio - - - -9 183 922 -9 183 922
31.12.2016 80 000 8 085 842 797 968 638 -1 337 858 380 -531 723 900
Saneerausvelkojen konvertointi - - 238 141 137 - 238 141 137
Kauden voitto - - - 284 603 394 284 603 394
30.6.2017 80 000 8 085 842 1 036 109 774 -1 053 254 986 -8 979 370

Uusien osakkeiden merkintähinta on Emoyhtiössä kirjattu kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

LIITETIEDOT

1. Laatimisperusta ja toiminnan jatkuvuus
Talvivaaran konsernivälitilinpäätös on laadittu Euroopan unionissa sovellettaviksi hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ottamalla huomioon yrityssaneerausmenettely, joka käynnistyi Yhtiön osalta 29.11.2013 ja lakkasi 2.6.2017. Lisäksi laadinnassa on otettu huomioon IAS 1.25:n ja IAS 1.26:n vaatimukset esittämistavasta muuhun kuin toiminnan jatkuvuuteen perustuvan laadintaperustan perusteella. Konsernin välitilinpäätös 30.6.2017 päättyneeltä katsauskaudelta on laadittu perustuen muuhun kuin toiminnan jatkuvuuteen. Laadintaperiaatteena on, että Yhtiön toiminta saattaa loppua lähitulevaisuudessa.

Valittu raportointiperusta on seurausta olennaisesta epävarmuudesta, joka antaa merkittävää aihetta epäillä konsernin kykyä realisoida varojaan ja suorittaa velkojaan osana tavanomaista liiketoimintaa, sekä näkyvyyden puutteesta konsernin toimintaympäristöön 12 kuukautta raportointipäivästä eteenpäin. Yhtiön varojen ja velkojen kirjanpitoarvoja on muutettu soveltuvin osin vuoden 2017 välitilinpäätöksessä valitun raportointiperustan johdosta, mutta Yhtiön taseeseen ei ole kirjattu varausta toiminnan lopettamiskustannuksista.

Talvivaaran mahdollisuus vaihtaa uudelleen raportointiperustaansa ja palata raportoimaan toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti riippuu muun muassa siitä, että Talvivaara onnistuu varmistamaan Yhtiölle riittävän rahoituksen ja/tai kassavirran sen erääntyvien velvoitteiden suorittamiseksi sekä konsernin elinkelpoisen liiketoiminnan jatkamiseksi.

Tämän puolivuosikatsauksen päivämäärällä 14.9.2017 ei ole varmuutta siitä, että Yhtiö pystyy täyttämään kaikki velvoitteensa annetussa määräajassa.

2. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Konserni, IFRS
(kaikki luvut EUR) Rakennukset Koneet ja laitteet Yhteensä
Bruttokirjanpitoarvo 1.1.2017 0 40 200 40 200
Bruttokirjanpitoarvo 30.6.2017 0 40 200 40 200
Kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot
1.1.2017 0 21 301 21 301
Kauden poistot - 2 637 2 637
Kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot
30.6.2017 0 23 938 23 938
Kirjanpitoarvo 1.1.2017 0 18 899 18 899
Kirjanpitoarvo 30.6.2017 0 16 262 16 262

Emoyhtiö, FAS
(kaikki luvut EUR) Rakennukset Koneet ja laitteet Yhteensä
Bruttokirjanpitoarvo 1.1.2016 11 899 045 20 100 975 32 000 020
Vähennykset -11 899 045 -20 060 775 -31 959 820
Bruttokirjanpitoarvo 30.6.2016 0 40 200 40 200
Kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot
1.1.2016 11 899 045 15 408 193 27 307 238
Kauden poistot - 298 403 298 403
Vähennykset -11 899 045 -15 687 988 -27 587 033
Kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot
30.6.2016 0 18 608 18 608
Kirjanpitoarvo 1.1.2016 0 4 692 782 4 692 782
Kirjanpitoarvo 30.6.2016 0 21 592 21 592
Vähennykset - - 0
Bruttokirjanpitoarvo 31.12.2016 0 40 200 40 200
Kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot
30.6.2016 0 18 608 18 608
Kauden poistot - 2 693 2 693
Kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot - - 0
31.12.2016 0 21 301 21 301
Kirjanpitoarvo 30.6.2016 0 21 592 21 592
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 0 18 899 18 899
Bruttokirjanpitoarvo 1.1.2017 0 40 200 40 200
Bruttokirjanpitoarvo 30.6.2017 0 40 200 40 200
Kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot
1.1.2017 0 21 301 21 301
Kauden poistot - 2 637 2 637
Vähennykset 0
Kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot
30.6.2017 0 23 938 23 938
Kirjanpitoarvo 1.1.2017 0 18 899 18 899
Kirjanpitoarvo 30.6.2017 0 16 262 16 262

3. Lainat

Konserni, IFRS Emoyhtiö, FAS
EUR 30.6.2017 31.12.2016 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Saneerausvelkapääomat 6 130 578 427 500 000 6 130 578 427 500 000 427 500 000
Saneerausvelkoihin liittyvät korkovelat 40 259 16 510 880 40 259 16 510 880 16 510 880
Saneerausmenettelyn alkamisen jälkeen kertynyt saneerausvelkojen korko - 12 822 068 - 12 822 068 12 822 068
Muut menettelyn aikaiset velat 3 397 597 8 245 447 3 397 597 8 209 883 8 245 447
9 568 434 465 078 395 9 568 434 465 042 831 465 078 395

Emoyhtiö on luokitellut kaikki velkansa lyhytaikaisiksi ja niihin liittyvät aktivoidut transaktiomenot on kirjattu kuluksi tuloslaskelmalle aiemmilla tilikausilla siten, että lainan kirjanpitoarvo vastaa sen lunastusarvoa. Saneerausvelkojen käypää arvoa ei ole mahdollista arvioida, koska Yhtiöllä ei tällä hetkellä ole luottoluokitusta eikä todellista pääsyä velkamarkkinoille.

Saneerausvelat
Saneerausvelkoihin kuuluu Emoyhtiön 2.6.2017 vahvistetun saneerausohjelman perusteella leikattujen velkojen jäännösarvo, joka muodostuu seuraavasti: luottolimiitti (EUR 4,8 miljoonaa), Finnveralle annettu omavelkainen takaus (EUR 0,5 miljoonaa), vuonna 2015 erääntynyt vakuudeton, senioristatuksinen vaihtovelkakirjalaina (EUR 0,5 miljoonaa) sekä vuonna 2017 erääntynyt vakuudeton, senioristatuksinen joukkovelkakirjalaina (EUR 0,35 miljoonaa). Saneerausveloista EUR 4,1 miljoonaa on saneerausohjelmaehdotuksen mukaan etuoikeutettua velkaa ja EUR 2,0 miljoonaa etuoikeudetonta velkaa. Yhtiön jäljellä olevat saneerausvelat on maksettava viimeistään 2.6.2019. Mikäli Emoyhtiö ei kykene maksamaan jäljellä olevia saneerausvelkojaan niiden eräpäivään 2.6.2019 mennessä, se voi johtaa Emoyhtiön konkurssiin, jolloin saneerausvelkoihin liittyvät Emoyhtiön vastuut ratkaistaisiin Yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993 myöhempine muutoksineen) 66 §:n perusteella.

Saneerausohjelmaehdotuksen mukaan etuoikeudettomien saatavien velkojille annettiin oikeus vaihtaa saatavansa Emoyhtiön uusiksi osakkeiksi vaihtokurssiin EUR 0,1144 osakkeelta. Siltä osin kun etuoikeudettomien saatavien velkojat eivät käyttäneet vaihto-oikeuttaan, vaihtamatta jääneitä etuoikeudettomia saneerausvelkoja leikattiin 99%:lla.

Saneerausvelan korko
Saneerausvelan korot ovat etuoikeudettomia saatavia, jotka käsitellään saneerausohjelman edellyttämällä tavalla. Saneerausvelan korko erääntyy maksettavaksi viimeistään 2.6.2019.

Mikäli Emoyhtiö ei kykene maksamaan jäljellä olevia saneerausvelkojaan niiden eräpäivään 2.6.2019 mennessä, se voi johtaa Emoyhtiön konkurssiin, jolloin saneerausvelan korkoihin liittyvät Emoyhtiön vastuut ratkaistaisiin Yrityksen saneerauksesta annetun lain 66 §:n perusteella.

Saneerausmenettelyn aikainen korko
Yhtiön saneerausvelkojen ja muiden huomioon otettavien vastuiden lisäksi Emoyhtiön lainat sisälsivät EUR 13,0 miljoonaa ja osto- ja muut velat sisälsivät EUR 61,0 miljoonaa kertyneitä korkoja, jotka olisivat erääntyneet maksettavaksi vain siinä tapauksessa, että Emoyhtiön saneerausohjelmaehdotusta ei olisi vahvistettu. Emoyhtiö on kirjannut laskennallisia korkoja taseeseensa kaikista saneerausveloistaan niiden alkuperäisten ehtojen mukaisesti siitä huolimatta, että etuoikeudettomien velkojen koronmaksuvelvollisuus lakkasi saneerausmenettelyn alkamishetkellä. Emoyhtiön saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamisen 2.6.2017 johdosta varmistettiin, että korkojen kertyminen on lakannut saneerausmenettelyn aloittamisen myötä, ja Emoyhtiön rahoitustuottoihin kirjattiin kertyneiden korkojen suuruinen varauksen purkaminen.

Mikäli Emoyhtiö ei kykene maksamaan jäljellä olevia saneerausvelkojaan niiden eräpäivään 2.6.2019 mennessä, se voi johtaa Emoyhtiön konkurssiin, jolloin saneerausmenettelyn aikana kertyneisiin korkoihin liittyvät Emoyhtiön vastuut ratkaistaisiin Yrityksen saneerauksesta annetun lain 66 §:n perusteella.

Muut lyhytaikaiset lainat
Taseessa olevat muut lyhytaikaiset lainat muodostuvat kokonaisuudessaan 2.6.2017 vahvistetun saneerausohjelman mukaisesti leikatusta vastuusta liittyen Finnveralle annettuun vierasvelkapanttiin (EUR 3,4 miljoonaa). Summa on osa Emoyhtiön etuoikeutettuja velkoja.

Mikäli Emoyhtiö ei kykene maksamaan jäljellä olevia saneerausvelkojaan niiden eräpäivään 2.6.2019 mennessä, se voi johtaa Emoyhtiön konkurssiin, jolloin Finnveralle annettuun vierasvelkapanttiin liittyvät Emoyhtiön vastuut ratkaistaisiin Yrityksen saneerauksesta annetun lain 66 §:n perusteella.

4. Vakuudet ja vastuusitoumukset
Ei peruutettavissa oleviin muihin vuokrasopimuksiin perustuvat vähimmäisvuokrat

Konserni
EUR 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Yhden vuoden kuluessa 148 444 - 75 590
Yhtä vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluessa 238 197 - 24 908
386 641 0 100 498
Emoyhtiö
EUR 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Yhden vuoden kuluessa 144 540 65 454 75 590
Yhtä vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluessa 234 773 20 436 24 908
379 313 85 890 100 498

Monivaluuttaisen luottolimiitin ja Finnveralta otettujen lainojen vakuudet
Monivaluuttaiseen luottolimiittiin (vakuudella katettu osa EUR 4,1 miljoonaa) ja Finnveralta otettuihin lainoihin (vierasvelkapanttiin liittyvän vastuun suuruus EUR 3,4 miljoonaa) liittyy seuraavia vakuuksia:
· Kaikkia yhtiön omistamia Talvivaara Sotkamo Oy:n osakkeita koskeva panttaus
· Yhtiön omaisuutta koskeva yrityskiinnitys 300 miljoonaa euroa
· Yhtiöllä Talvivaara Sotkamolta olevien konsernin sisäisten saamisten panttaus
· Vakuutussaamisten panttaus

Lisäksi Yhtiö on antanut erillisen takaussitoumuksen, joka koskee Talvivaara Sotkamon Finnveralta ottamaa lainaa. Leikatun takausvastuun suuruus on EUR 0,5 miljoonaa.

Osakekohtaiset tunnusluvut Konserni, IFRS Emoyhtiö, FAS
30.6.2017 31.12.2016 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Osakekohtainen tulos EUR 0,13 0,09 0,07 0,10 0,09
Oma pääoma/osake EUR (0,00) (0,25) (0,00) (0,25) (0,25)
Osakemäärän painotettu keskiarvo 4 155304
626
2 107821
627
4 155304
626
2 107487
275
2 107821
627

Henkilöstöä koskevat tunnusluvut

Konserni, IFRS Emoyhtiö, FAS
EUR 1 / 6 2017 1 / 12 2016 1 / 6 2017 1 / 6 2016 1 / 12 2016
Palkat -937 654 -2 080 382 -937 654 -1 283 800 -2 080 382
Yhtiön palveluksessa oli kauden aikana keskimäärin 20 25 20 34 25

Konsernin tunnusluvut
Oman pääoman tuotto Tilikauden tappio
(Oma pääoma kauden alussa + oma pääoma kauden lopussa)/2
Omavaraisuusaste Oma pääoma
Taseen loppusumma
Korollinen nettovelka Korolliset velat - Rahavarat
Velkaantumisaste Korollinen nettovelka
Oma pääoma
Sijoitetun pääoman tuotto Tilikauden tappio + Rahoituskulut
(Oma pääoma kauden alussa + oma pääoma kauden lopussa)/2 + (lainat
kauden alussa+ Lainat kauden lopussa)/2
Osakekohtaiset tunnusluvut
Osakekohtainen tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva osuus kauden tappiosta
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
Oma pääoma/osake Emoyrityksen omistajille kuuluva osuus omasta pääomasta
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä