Media

Asuinmaa

Valitkaa asuinmaanne alla olevasta listasta tai painakaa tästä palataksenne päävalikkoon.

Valitettavasti pääsy tähän linkkiin on estetty

Ette ole lain nojalla oikeutettu katsomaan tätä asiakirjaa.

Tiedote

Lukekaa alla oleva tiedote huolellisesti ennen kuin päätätte painaa alla olevaa linkkiä.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n EGM päätökset

Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
23.11.2017

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ("Talvivaara" tai "Yhtiö") tänään 23.11.2017 klo 10 alkaen pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksyttiin kaikki 1.11.2017 päivätyssä yhtiökokouskutsussa mainitut päätösehdotukset Yhtiön hallituksen esitysten mukaisesti.

Yhtiön toiminimen, kotipaikan sekä yhtiökokousten pitopaikan muutos

Ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa Yhtiön toiminimeksi Ahtium Oyj ja rinnakkaistoiminimeksi Ahtium Plc sekä muuttaa Yhtiön kotipaikaksi Espoon. Yhtiön yhtiökokousten pitopaikoiksi vahvistettiin Yhtiön kotipaikka tai Helsinki.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

Ylimääräinen yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiön uusien liiketoimintamahdollisuuksien rahoitusvaihtoehtojen lisäämiseksi. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 418 980 716 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista, ja enintään 209 490 358 Yhtiön hallussa olevan, Yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta, mikä vastaa noin 5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Lisäksi hallitus on oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan Yhtiön uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita siten, että merkintähinta maksetaan käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirja). Erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 418 980 716 kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Tämä enimmäismäärä sisältyy edellä mainittuun osakkeiden antamisen ja luovuttamisen yhteenlaskettuun enimmäismäärään.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan, mukaan lukien kuittaamalla Yhtiöltä olevaa saatavaa vastaan, tai maksutta. Uudet osakkeet, osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetut erityiset oikeudet ja Yhtiöllä olevat omat osakkeet voitaisiin antaa Yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat Yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on Yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Mikäli Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä myöhemmin vähenee osakkeiden yhdistämisen johdosta, pienenee valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä samassa suhteessa. Tämä valtuutus on voimassa 31.12.2018 saakka eikä se kumoa ylimääräisen yhtiökokouksen 2.2.2017 antamaa osakeantivaltuutusta.

Sijoitetun vapaan oman pääoman alentaminen kertyneiden tappioiden kattamiseksi

Ylimääräinen yhtiökokous päätti Yhtiön taseen 30.6.2017 mukaisen 799 729 611 euron sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston alentamisesta kokonaan. Alentamisen jälkeen sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston määrä on 0 euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto purkautuu.

Ylikurssirahaston alentaminen kertyneiden tappioiden kattamiseksi

Ylimääräinen yhtiökokous päätti Yhtiön taseen 30.6.2017 mukaisen 8 085 842 euron ylikurssirahaston alentamisesta kokonaan. Alentamisen jälkeen ylikurssirahaston määrä on 0 euroa ja ylikurssirahasto purkautuu.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti myös antaa hallitukselle päätäntävallan siitä, hakeeko Yhtiö ylikurssirahaston alentamispäätöksen johdosta kuulutusta Yhtiön velkojille Patentti- ja rekisterihallitukselta (kaupparekisteriltä). Julkista kuulutusta tulee hakea yhden kuukauden kuluessa yhtiökokouspäätöksestä lukien.

Lisätietoja
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Puh +358 20 7129 800
Pekka Perä, toimitusjohtaja
Pekka Erkinheimo, varatoimitusjohtaja